Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 22.04.2014 V/83/2014 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Udanin w 2013 roku.
 12.03.2014 ZW 11/2014 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o stanie mienia Gminy Udanin za 2013 rok
 10.03.2014 ZW 8/2014 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Udaninie za 2013 rok
 10.03.2014 ZW 7/2014 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok
 09.09.2013 V/173/2013 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.
 05.08.2013 0050.33.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za pierwsze półrocze 2013 roku.
 06.02.2013 V/24/2013 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXV.100.2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin oraz w uchwale nr XXV.101.2012 w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.
 28.12.2012 XXV/100/2012 Uchwała Rady Gminy Udanin w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finanspwej Gminy Udanin
 28.12.2012 XXV/101/2012 Uchwała Rady Gminy Udanin w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
 20.12.2012 V/269/2012 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.
 20.12.2012 V/268/20112 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin projekcie uchwały budżetowej Gminy Udanin na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
 14.11.2012 0050.62.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 14.11.2012 0050.61.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2013 rok
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1802