Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 24.07.2013 Protokól Protokól XXXII sesji Rady Gminy
 28.02.2013 Protokół Protokół XXVI sesji Rady Gminy
 28.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVI.113.2013Rady Gminy w sprawie : podziału Gminy Udanin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 28.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVI.112.2013 Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Udanin
 22.02.2013 Protokół Protokół XXV sesi Rady Gminy
 22.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXV.111.2012 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 1/2012 samorządu wsi Pielaszkowice w sprawie Planu odnowy miejscowości Pielaszkowice na lata 2012-2018
 22.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXV.110.2012 Rady Gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
 22.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXV.109.2012 Rady Gminy w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
 22.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXV.108.2012 Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 22.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXV.107.2012 Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
 22.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXV.105.2012 Rady Gminy w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 22.02.2013 Uchwałą Uchwała Nr XXV.106.2012 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 22.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXV.104.2012 Rady Gminy w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 22.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXV.103.2012 Rady Gminy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
 22.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXV.101.2012 Rady Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na rok 2013
 22.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXV.100.2012 Rady Gminy w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 22.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXV.99.2012 Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Udanin na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 22.02.2013 Uvchwała Uchwała Nr XXV.98.2012 Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 22.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXV.97.2012 Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.92.2012
 04.01.2011 Rada Gminy
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1909