Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 26.08.2011 Uchwała Nr IX/30/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja kościoła św. Urszuli poprzez remont dachu"
 26.08.2011 Uchwała Nr IX/28/2011 w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochdoów i wydatków
 26.08.2011 Uchwała Uchwała Rady Gminy
 28.06.2011 URG VIII/2... Uchwała Nr VIII/27/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 28.06.2011 URG VIII/2... Uchwała Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochdoów i wydatków
 11.04.2011 Uchwała R... Uchwała Nr VII/25/2011 w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 23.03.2011 Uchwała R... Uchwała Nr VI/24/2011 w sprawie : wydawania gazetki gminnej „Wieści z Gminy Udanin”
 23.03.2011 Uchwała R... Uchwała Nr VI/23/2011 w sprawie : ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe Górnym
 23.03.2011 Uchwała R... Uchwała Rady Gminy Nr VI/22/2011 w sprawie : zasad usytuowania na terenie Gminy Udanin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 23.03.2011 Uchwała R... Uchwała Rady Gminy Nr VI/21/2011 w sprawie : ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 23.03.2011 Uchwała R... Uchwała Rady Gminy Nr VI/20/2011 w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011r
 23.03.2011 Uchwała R... Uchwała Rady Gminy Nr VI/19/2011 w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Udanin na 2011 rok
 23.03.2011 Uchwała R... Uchwała Rady Gminy Nr VI/18/2011 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław – Gmina Udanin
 23.03.2011 Uchwała R... Uchwała Rady Gminy Nr VI/17/2011 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław – Gmina Udanin”
 23.03.2011 Uchwała R... Uchwała Rady Gminy Nr VI/16/2011 w sprawie : zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 23.03.2011 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr VI/15/2011 w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Udanin
 07.02.2011 Uchwała R... Uchwała Nr V/14/2011 w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
 02.02.2011 Uchwała R... Uchwała Rady Gminy Nr V/13/2011 w sprawie : zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III i doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3272