Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.09.2015 Uchwała Rady Gminy Nr IX.40.2015 w sprawie zmiany adresu siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ujeździe Górnym
 04.09.2015 Uchwała Nr IX.39.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 10.07.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VIII.38.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej 2020D w miejscowości Jarostów oraz budowa przystanku autobusowego"
 10.07.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VIII.37.2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Udanin absolutorium za rok 2014.
 10.07.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VIII.36.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.
 10.07.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VIII.35.2015 w sprawie wydania opinii do propozycji planu aglomeracji Udanin
 10.07.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VIII.34.2015 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 14.05.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VII.33.2015 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Piekary – Gmina Udanin”.
 14.05.2015 Uchwała Rady GminyNr VII.32.2015 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowej wraz ze ścinką poboczy odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Udanin
 29.04.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VI.31.2015 w sprawie : przystąpienia Gminy Udanin do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jako członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
 29.04.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VI.30.2015 w sprawie : likwidacji Filii w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie
 29.04.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VI.29.2015 w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia 30 stycznia 2015 r. nr IV/18/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 29.04.2015 Uchwała Rady Gminy Nr. VI.28.2015 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach
 29.04.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VI.27.2015 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach
 29.04.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VI.26.2015 w sprawie : emisji obligacji
 29.04.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VI.25.2015 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 29.04.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VI.24.2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 03.03.2015 Uchwała Rady Gminy Nr V.23.2015 w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r.
 03.03.2015 Uchwała Rady Gminy Nr V.22.2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2016 roku
 03.03.2015 Uchwała Rady Gminy Nr V.21.2015 w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Udanin w 2015 roku

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2011