Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.02.2015 Uchwała Rady Gminy Nr IV.17.2015 w sprawie: zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 04.02.2015 Uchwała Rady Gminy Nr IV.17.2015 w sprawie: zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 04.02.2015 Uchwała Rady Gminy Nr IV.16.2015 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Udanin
 06.01.2015 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr III.11.2014 w sprawie : przyjęcia budżetu Gminy Udanin na rok 2015
 06.01.2015 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr III.10.2014 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin,
 06.01.2015 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr III.9.2014 e sprawie : wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 06.01.2015 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr III.8.2014 w sprawie : ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Udanin na rok 2014 r, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 18.12.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr II.7.2014 w sprawie: zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 18.12.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr II.6.2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Udanin
 18.12.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr II.5.2014 w sprawie: powołania składów stałych komisji Rady Gminy Udanin
 18.12.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr II.4.2014 w sprawie: ustalenia diet dla radnych gminy Udanin oraz dla sołtysów
 18.12.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr II.3.2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 18.12.2014 Uchwała Rady Gminy Nr II.2.2014 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Udanin
 12.12.2014 Uchwałą Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
 18.11.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.223.2014 w sprawie: ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 18.11.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.222.2014 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Udanin
 18.11.2014 Uchwala Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.221.2014 w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi oraz
 18.11.2014 Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.220.2014 w sprawie :określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
 18.11.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.218.2014 w sprawie: przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Udanin na
 18.11.2014 Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.219.2014 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3232