Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.02.2009 URG XXXIV/... Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/106/2008 w sprawie : przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin
 03.02.2009 URG XXXIV/... Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/105/2008 w sprawie : regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Udanin na rok 2009
 03.02.2009 URG XXXIV/... Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/103/2008 w sprawie : ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie oraz pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Szkole Podstawowej w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym
 03.02.2009 URG XXXIII... Uchwała Rady Gminy Udanin Nr XXXIII/101/2008 w sprawie : powołania Sekretarza Gminy Udanin.
 03.02.2009 URG XXXIII... Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/100/2008 w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 03.02.2009 URG XXXIII... Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/99/2008 w sprawie : ustalenia opłat za umieszczenie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jarosławiu, Gmina Udanin.
 03.02.2009 URG XXXIII... Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/98/2008 w sprawie: zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków.
 03.02.2009 URG XXXII/... Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/97/2008 w sprawie : zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Udanin na lata 2007-2013”.
 03.02.2009 URG XXXII/... Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/96/2008 w sprawie : w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Udaninie
 03.02.2009 URG XXXII/... Uchwała Rady Gminy nr XXXII/95/2008 w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Udanin.
 03.02.2009 URG XXXIV/... Uchwała Rady Gminy Udanin Nr XXXIV/102/2008 w sprawie budżetu Gminy Udanin na 2009r.
 10.12.2008 URG XXXII/... Uchwała Rady Gminy nr XXXII/94/2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
 02.12.2008 URG XXIX/8... Uchwała Rady Gminy Udanin Nr XXIX/85/2008 w sprawie :w sprawie współdziałania gmin
 02.12.2008 URG XXXI/9... Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/92/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 02.12.2008 URG XXXI/9... Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/91/2008 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 02.12.2008 URG XXXI/9... Uchwała Nr XXXI/90/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 02.12.2008 URG XXXI/8... Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/89/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku w gminie Udanin
 02.12.2008 URG XXX/88... Uchwała Nr XXX/88/2008 w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Pronatura
 02.12.2008 URG XXV/75... Uchwała Rady Gminy Nr XXV/75/2008 w sprawie : określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Udanin w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki.
 02.12.2008 URG XXXI/9... Uchwała Nr XXXI/92/2008 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3520