Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
   Rada Gminy
Tytuł dokumentu Rada Gminy
Data publikacji 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rozpatruje ona i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Piotr Łabędzki

Rejestr zmian dokumentu
20.06.2012    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
03.03.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
03.03.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
03.03.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
02.02.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
02.02.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
05.01.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)