Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Urząd Gminy /  Statut Urzędu Gminy
Tytuł dokumentu: Statut Urzędu Gminy
Data publikacji: 13.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA Nr XXXII/96/2008

RADY GMINY UDANIN

z dnia 3.12. 2008 r.

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Udaninie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr

153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z

2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.

20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,

poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i

1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,

poz. 791, Nr 140, poz.984) Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Statut Urzędu Gminy w Udaninie w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale:

STATUT URZĘDU GMINY UDANIN

§ 2.

1. Urząd Gminy w Udaninie , zwany dalej "Urzędem", działa na podstawie obowiązujących

przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

2. Urząd jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Udanin.

§ 3.

1. Siedzibą Urzędu jest sołectwo Udanin.

2. Obszarem działania Urzędu jest teren Gminy Udanin.

§ 4.

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta Gminy Udanin przy realizacji zadań

spoczywających na Gminie:

1) zadań własnych;

2) zadań zleconych;

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

samorządowej lub innymi podmiotami.

2. Do zadań Urzędu w szczególności należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania

decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania

innych czynności prawnych przez organy Gminy;

2) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień, czynności faktycznych

wchodzących w zakres zadań gminy;

3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz

załatwiania skarg i wniosków;

4) podejmowania wszelkich niezbędnych działań w kierunku pozyskiwania funduszy

unijnych i innych w celu realizacji zadań gminy;

5) zapewnienia warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń jej komisji;

6) prowadzenie zbiorów przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie

Urzędu.

§ 5.

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który organizuje działalność Urzędu i odpowiada za jego

funkcjonowanie.

2. Strukturę organizacyjną, zadania oraz zasady funkcjonowania Urzędu, określa Regulamin

Organizacyjny Urzędu nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

3. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa Regulamin Pracy nadany przez Wójta w

drodze zarządzenia oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 6.

Urząd jest jednostką budżetową Gminy Udanin i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o

ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

§ 7.

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Grzegorczyn


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
22.02.2010 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)